História

 

Vznik SPOSA-KNM

SPOSA-ŽR vznikla v apríli 2000 v Kysuckom Novom Meste a bola zaregistrovaná pod pôvodným názvom  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Kysucké Nové Mesto (SPOSA-KNM). 

 

Projekt

Prvotným cieľom SPOSA-KNM bolo podporovať  "Projekt pokusného overovania vzdelávania  detí s autizmom v špeciálnej triede v podmienkach malotriednej ZŠ Lopušné Pažite".  Jeho gestorom bol Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Realizovať sa začal v školskom roku 1999/2000 a bol schválený na 5 rokov. 

Projekt bol organizačne zabezpečený zriaďovateľom školy ZŠ Lopušné Pažite - Okresným úradom v Kysuckom Novom Meste, špeciálnym pedagógom Mgr. Evou Palugovou, psychológom Mgr. Alenou Žabkovou (OPPP v KNM) a odborným poradcom pre výchovu a vzdelávanie jednotlivcov s autizmom na Slovensku PaedDr. Andreou Šedibovou.

Žiaci sa vzdelávali podľa princípov programu TEACCH. Pre túto prácu boli vyškolení špeciálni pedagógovia a ich asistenti. V prvom roku trvania projektu si plnili povinnú školskú dochádzku štyria žiaci, v druhom roku k nim pribudli ďalší traja plus štyria na diagnostický pobyt. Navyše, toto zariadenie vyhľadávali rodičia novo zdiagnostikovaných detí z rôznych kútov Slovenska za účelom poradenstva.

Vypracovávali a overovali sa individuálne edukačné plány pre žiakov s autizmom, vyhľadávali sa alternatívne modely vzdelávania, stanovila sa obsahová náplň práce v špeciálnej autistickej triede podľa časového harmonogramu. Vznikla úzka spolupráca s rodinou dieťaťa s autizmom. Sledovali sa možnosti vytvorenia špeciálneho autistického centra. Pozitívne sa hodnotila poloha malotriednej školy v tichom prostredí so záhradou,kde bolo možné  perspektívne zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie v rámci praktickej školy, neskôr chránených dielní, z hľadiska komplexných služieb i možnosť budovať detské integračné centrum, prípadne regionálne autistické centrum, poradenstvo - foto.

Projekt bol ukončený po 5 rokoch trvania a aj napriek snahám sa ho nepodarilo predĺžiť. V priebehu svojho trvania zaznamenal pozitívne výsledky a najmä spokojnosť zo strany rodičov.

Snahou zúčastnených bolo a je odovzdávanie poznatkov a praktických skúsenosti zo vzdelávania a výchovy detí s autizmom, spolupráca a podpora novovznikajúcich tried a rozširovanie siete inštitúcií, zaoberajúcich sa touto problematikou.

 

Transformácia SPOSA-KNM na SPOSA-ŽR

Postupom času, s pribúdajúcim počtom osôb s niektorou z porúch autistického spektra, narastal aj počet členov a pôsobnosť SPOSA-KNM sa rozširovala na okolité mestá Žilina, Bytča, Rajec, Čadca a obce severoslovenského regiónu. Táto situácia si vyžiadala rozšírenie záberu aktivít a s tým súvisiacu zmenu sídla a názvu spoločnosti.     V septembri 2005 vznikla SPOSA-ŽR so sídlom v Žiline.