Súčasnosť

 

SPOSA ŽR iniciuje vznik a spolupôsobí pri prevádzke zariadení, ktoré poskytujú ľuďom s autizmom výchovu, vzdelávanie, rôzne služby sociálneho charakteru a zmysluplné trávenie voľného času. Poskytuje ich rodinám možnosť pravidelne sa stretávať, vymieňať si skúsenosti a navzájom sa podporovať.

Z finančných a hmotných prostriedkov, ktoré získavame výlučne z 2%, resp. 1 až 3% zaplatených daní fyzických a právnických osôb alebo formou darov a grantov, podporujeme:

  • Výchovno – vzdelávací proces autistických osôb v jednotlivých zariadeniach, nakoľko tento je finančne i personálne náročný
  • Záujmové aktivity pre naše autistické deti a celé rodiny - plávanie, hipoterapia, rekondičné pobyty a spoločné výlety rodín s autistickým členom
  • Individuálne terapie a liečebné pobyty pre jednotlivé osoby postihnuté autizmom
  • Tvorivé aktivity mamičiek autistických detí 
  • Vzdelávanie rodičov aj odborníkov - organizujeme odborné semináre s cieľom sprostredkovať nové informácie a progresívne prístupy v oblasti vzdelávania, výchovy a zdravotnej starostlivosti o autistickú populáciu
  • Šírenie osvety o problematike autizmu - prostredníctvom médií a informačných kampaní oslovujeme širokú verejnosť, aby sme v našich spoluobčanoch podnietili záujem dozvedieť sa viac o tejto pychickej poruche a povzbudili ich v tom, aby  ľuďom, ktorí sú takto postihnutí, pomáhali viesť plnohodnotný život.